Izdelava Ocene Tveganja - Od Različnih Delovnih Nalog Do Poškodb

Po slovenski zakonodaji je izdelava ocene tveganja obvezna za vsa podjetja. To določa Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) in Pravilnik o izvajanju ocene tveganja za varnost in zdravje pri delu. Ocena tveganja je pomemben del sistema varnosti in zdravja pri delu ter pripomore k preprečevanju delovnih nesreč in poklicnih bolezni.

Izdelava ocene tveganja vključuje identifikacijo in analizo možnih nevarnosti, ki jih delovno okolje in delovni procesi predstavljajo za zaposlene. Na podlagi te analize podjetje oblikuje ustrezne ukrepe za zmanjšanje tveganj in zaščito zaposlenih. Izdelano oceno tveganja morajo podjetja redno posodabljati, zlasti ob spremembah delovnih procesov, uvajanju novih tehnologij ali pojavu novih nevarnosti.
izdelava ocene tveganja

Medicina dela LAM Care

Ambulanta LAM Care v Kranju omogoča storitve izdelave ocene tveganja in varnosti pri delu, specializirani pa smo za izvajanja predhodnih in obdobnih pregledov medicine dela.

Izdelava ocene tveganja je ključnega pomena za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev v podjetjuVsako delovno mesto ima svoja tveganja za različne poškodbe, zato je pomembno, da se le-ta prepoznajo in da se sprejmejo ukrepi za zmanjšanje možnosti za poškodbe.

S pravilno izobrazbo, opremo, načrtovanjem, pregledi in zaščitnimi ukrepi lahko vsako delovno mesto postane bolj varno in zdravo okolje za delo. Izdelava ocene tveganja je tako za podjetje eden ključnih dejavnikov za preprečitev neželenih dogodkov.

Izdelava ocene tveganja – boljše preventiva kot kurativa

Vsak delodajalec ve, da je ena izmed njegovih najpomembnejših nalog poskrbeti za zdravje svojih zaposlenih ter zagotoviti varnost pri delu. V tem primeru rek ”boljše preventiva kot kurativa” velja za pravilnega.

Vsaka poškodba delavca za podjetje pomeni par rok manj, s tem pa lahko pride tudi do izpada dohodka ter vsesplošnega mišljenja, da delodajalec ni poskrbel za varnost svojih zaposlenih. Tega si ne želi nihče.

Kakšni so preventivni dejavniki?

Pod preventivne dejavnike štejemo oceno tveganja, ki pripomore k varnosti v podjetju. Izdelava ocene tveganja pomeni sistematično vrednotenje vseh potencialnih nevarnosti, ki so na različnih delovnih mestih prisotne.

Ovrednoti se tudi, kako lahko te nevarnosti vplivajo na delavce ter delovne procese. Izdelava ocene tveganja ter izjava o varnosti predstavljata osnovo za vsa nadaljnja ukrepanja.

Kaj so tveganja za poškodbe pri delu?

Različna delovna okolja prinašajo različna tveganja za poškodbe. Nekatera delovna mesta so bolj nevarna od drugih.

Med najpogostejša tveganja za nesreče pri delu spadajo:
- padci s stopnišč, lestev ali višine,
- poškodbe na gradbiščih, kot so poškodbe z gradbenimi orodji ali povzročene zaradi padca težkih predmetov,
- pri delu z električno energijo,
- zaradi ponavljajočih se gibov ali nepravilne drže,
- zaradi izpostavljenosti nevarnim kemikalijam ali snovem,
- zaradi delovnih nesreč, kot so avtomobilske nesreče ali nesreče z orodji.

S čim lahko preprečite poškodbe na delovnem mestu?

Vsak delodajalec ima na voljo več različnih mehanizmov za preprečevanje poškodb pri delu. Sprejmete lahko kar nekaj ukrepov, ki delujejo preventivno.

1. Izobraževanje

Vsak delavec v podjetju mora točno vedeti, kaj dela. Za svoje delo mora biti strokovno usposobljen, delu mora biti popolnoma kos. Poleg tega je pomembno, da so delavci na delavnih mestih izobraženi o varnosti in zdravju pri delu.

2. Kakovostna oprema

Mnogo poškodb lahko preprečite z zagotovitvijo kakovostne delovne in zaščitne opreme. Pomembna pa ni le oprema; če je oprema napačno nameščena, ne služi svojemu namenu. Zaradi tega dejavnika je pomembno, da vodja redno preverja ali je oprema pravilno nameščena in vzdrževana.

3. načrtovanje delovnih procesov

Tveganja pri delu je mogoče zmanjšati tudi z dobrim načrtovanjem in organiziranjem delovnega procesa. Eden izmed načinov za zmanjšanje tveganja je npr. postavitev opozorilne table ali določitev cone za pešce. S tem ukrepom se lahko uspešno izognete možnim trkom med delavci in vozili.

4. ostali ukrepi za zaščito pred neželenimi tveganji

Poleg naštetih obstaja še mnogo različnih ukrepov, ki preprečijo nevarnosti. Med njih sodi npr. tudi zagotavljanje ustreznega prezračevanja ter filtriranja zraka, da se zmanjša izpostavljenost nevarnim snovem.

Izdelava ocene tveganja

Izjava o varnosti z oceno tveganja se podjetju izda, če so ustrezno opredeljena in izpeljana vsa priporočila in vsi ukrepi. Oceno tveganja lahko pridobite tudi v LAM Care ambulanti medicine dela, prometa in športa.

Sam proces izdelave ni preveč kompleksen, sestavljen pa je iz nekaj korakov.

  • Identifikacija tveganj: s pregledom delovnega mesta in opreme se prepoznajo vse potencialne nevarnosti, ki so prisotne v vašem podjetju. Nevarnosti je več; govorimo lahko o fizični, psihološki, biološki ali ergonomski.
  • Določitev stopnje tveganja ter identifikacija morebitnih ogroženih: oceni se verjetnost in posledice morebitnih poškodb ter določi stopnja tveganja. Do teh podatkov lahko pridemo že zgolj s samim pogovorom z zaposlenimi, pregledom starejših podatkov ter opazovanjem. Pomembno je identificirati tudi vse akterje, ki so izpostavljeni tveganju. Pri morebitnih nevarnostih se ne osredotočamo le na zaposlene, ampak tudi na morebitne zunanje izvajalce, obiskovalce ter druge.
  • Načrtovanje ukrepov: na podlagi določitve stopnje tveganja načrtujte ukrepe, ki bodo pripomogli k zmanjšanju možnosti za poškodbe. To lahko storite s spremembo delovnega procesa, uporabo drugačne opreme ali z uvedbo boljšega izobraževanja o varnosti pri delu.
  • Kontrola tveganja: po ovrednotenju tveganj moramo določiti najučinkovitejši način za nadzor nad njimi ali popolno eliminacijo. To lahko storimo s pomočjo inženirskih kontrol, kot je preoblikovanje opreme, upravnih kontrol, kot je spreminjanje delovnih praks, ali zagotavljanje osebne zaščitne opreme.
  • Spremljanje ter ocenjevanje: spremljajte izvajanje ukrepov in ocenite njihovo učinkovitost. Če se pojavijo nove težave ali tveganja, prilagodite ukrepe.

ocena tveganja je Skrb za optimalno delovno okolje

Hitro lahko ugotovimo, da izdelava ocene tveganja ni le nepotreben obvezen strošek. Je mnogo več. Z njeno pomočjo poskrbimo, da je naše podjetje optimalno delovno okolje naših zaposlenih.

Zadovoljni in zdravi zaposleni lahko podjetju dajo veliko več. Poskrbite, da svojo oceno tveganja pridobite v pravem času ter tako svoje podjetje spremenite v varno okolje.

Za več informacij o izdelavi ocene se lahko vedno obrnete na osebje LAM Care ambulante, ki bo odgovorilo na vsa vaša vprašanja.

Več Prispevkov:

Scroll to Top