Se Zdravje Zaposlenih Delodalajcem Izplača? - LAM

Se Zdravje Zaposlenih Delodalajcem Izplača?

Zdravje na Delovnem Mestu 

Potrebno je percepcijo zdravje na delovnem mestu. Sklepali bi lahko, da ker imajo delodajalci in zaposleni v Sloveniji veliko razlogov za korenito ukrepanje glede promocije zdravja. V poštev pride tudi ukrepanje na področju stresa in produktivnosti dela tudi dejansko (učinkovito) ukrepajo. Pa ni tako. Večina organizacij v Sloveniji se s promocijo zdravja in z upravljanjem s stresom na delovnem mestu še ne ukvarja resno. Praksa v Sloveniji kaže, da mnogi delodajalci razmišljajo, da se jim bolj splača plačati morebitno kazen za nespoštovanje ZVZD. Kot pa ukrepati skladno z zakonom o varstvu in zdravju pri delu. Zlasti glede promocije zdravja in obvladovanja psihosocialnih tveganj. Se torej promocija zdravja ne splača? Obratno. Gre za eno najbolj donosnih vlaganj.

Finančno Breme Odsotnosti

Kratkoročno razumevanje ukrepov promocije zdravja zgolj skozi prizmo stroška, je kratkovidno in ima ne nazadnje hude ekonomsko finančne posledice. Finančno breme zdravstvenega absentizma v obdobju od 2000 do 2010 konstantno raste. Sicer z 224 mio evrov v letu 2000 na 439 mio evrov v 2010. Znesek vseh nadomestil plač na aktivno osebo pa z 280 evrov/osebo v 2010 na 527 evrov/osebo v 2010. Treba je tudi upoštevati, da je potrebno programe promocije zdravja izvajati od 3 do 5 let, da se pokažejo polni učinki. Podatki o ekonomski upravičenosti programov promocije zdravja na delovnem mestu kažejo na visoko donosnost tovrstnih programov.

Padec Produktivnosti in Zdravje

Evropska agencija za delo navaja, da vsak vložen evro v promocijo zdravja na delovnem mestu povrne 2,4 do 4,8 evra. To se zgodi prek zmanjšanja stroškov bolniške odsotnosti, fluktuacije, višje produktivnosti in drugih učinkov. To je, preračunano, približno 10-krat več, kot znaša dolgoročna donosnost delnic, ki se giblje na ravni 12 %! UKC Ljubljana navaja, da se lahko med udeleženci programov promocije zdravja odsotnost z dela zmanjša za 12 do 36 %.

Takšno zmanjšanje zagotavlja visoke prihranke, ki se jih da izračunati in vrednotiti. Evropska agencija za izboljšanje življenjskih in delovnih pogojev Eurofound pa med koristmi programov promocije zdravja navaja tudi zvišanje produktivnosti do 20%.

Boljše Delovno Okolje za Boljše Zdravje

Zaposleni, ki so zdravi in se dobro počutijo v delovnem okolju je cilj, h kateremu stremi vse več organizacij. Pri tem jih lahko spodbuja tudi država. Rezultati takšnega videnja oziroma razmišljanja se odražajo tudi z povečanim številom projektov in raziskav o zdravju in dobrem počutju zaposlenih v delovnem okolju ter z uvajanjem rešitev v praksi. Trendu povečanega zanimanja in ureditve področja zdravja in dobrega počutja zaposlenih v delovnem okolju sledi tudi normativni vidik, saj se pojavljajo številne nove pravne norme, ki oblikujejo in določajo področje zdravja in dobrega počutja zaposlenih.

Skrb za zdravje in dobro počutje zaposlenih izvajajo delodajalci in država z aktivnostmi promocije zdravja in dobrega počutja. Pri tem je po mnenju Chuja (2000, str. 156) in drugih treba pojasniti, da pomeni delovno okolje enega najpomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na telesno, duševno, ekonomsko in socialno blagostanje (počutje) zaposlenih, njihovih družin in tudi družbe. Glede na to delovno okolje tudi ponuja pomembno infrastrukturno obliko za izvajanje promocije zdravja in hkrati vpliva na številne druge faktorje, ki niso povezani z delom.

Promocija zdravja v delovnem okolju pomeni vlaganje skupnih naporov delodajalcev, zaposlenih in družbe (države). Usmerjene v izboljšanje zdravja in dobrega počutja zaposlenih v delovnem okolju. Pri tem Health and Safety Authority – HSA (2010) poudarja, da gre pri promociji zdravja v delovnem okolju tudi za aktivnosti, ki v bistvu presegajo nekatere okvire, ki jih opredeljuje zakonodaja na področju varnosti in zdravja. Chu  in drugi pojasnjujejo, da se je promocija zdravja v začetku 80. let 20. stoletja osredotočala predvsem na t. i. »wellness« programe (npr. skrb za zdravo prehrano, izobraževanja o obvladovanju stresa, razgibavanje hrbtenice, itd.).

Sodoben Pristop

V sodobnem času pa se je nato razvoj promocije zdravja na delovnem mestu preusmeril v multidimenzionalno razumevanje vsebine, saj je vključil tudi holistični pristop in izhajajoč iz tega so danes številni programi, ki so usmerjeni v izvajanje promocije zdravja, postali integralni del organizacijske kulture.

Pri promociji zdravja in dobrega počutja zaposlenih v delovnem okolju gre za proces informiranja, usposabljanja, izpopolnjevanja znanja ter izvajanja nadzora na področju zdravja zaposlenih, s ciljem doseči optimalno zdravje in počutje zaposlenih. Z aktivnostmi promocije zdravja in dobrega počutja lahko delodajalci in država vplivajo na zaposlene, da zaposleni dosežejo cilj »biti zdrav in se dobro počutiti«. Verdnikova in drugi  menijo, da imajo »največ koristi od promocije zdravja in dobrega počutja zaposlenih v delovnem okolju brez dvoma zaposleni«.

Zaradi bolj zdravega vedenja in upadanja težav z zdravjem (v delovnem in bivalnem okolju – vzorce zdravega načina dela in življenja številčna delovna populacija prenaša na vse prebivalstvo) se duševna in telesna blaginja povečujeta, stališče do dela pa izboljšuje. Od tega imajo korist tudi zdravstvene zavarovalnice, torej vlaganje v zdravje in dobro počutje zaposlenih koristi prav vsem (celotni družbi).

Zakaj Vlagati v Promocijo Zdravja?

Prednosti izvajanja promocije zdravja in dobrega počutja zaposlenih v delovnem okolju za organizacije so:

• učinek promocije zdravja v delovnem okolju je dolgoročno znižanje kazalnikov negativnega zdravja.(bolniškega dopusta, poškodb pri delu, poklicnih bolezni, invalidnosti);

• promocija zdravja v delovnem okolju poveča motivacijo zaposlenih in izboljšuje delovno ozračje.(izboljšan odnos slehernega zaposlenega do dela, delovnega okolja, menedžmenta, podjetja). Posledice so večja fleksibilnost, bolj odprta komunikacija in večja pripravljenost sodelovati v organizaciji;

• promocija zdravja v delovnem okolju vodi do večje dodane vrednosti tako, da prispeva k večji kakovosti Izdelkov in storitev. Pomaga tudi pri večji inovativnosti in ustvarjalnosti ter k večji delovni storilnosti. (večji zaslužek lastnika in posledično tudi zaposlenih).

 • promocija zdravja v delovnem okolju prispeva k izboljšani javni podobi organizacije. (humanizacija dela in delovnega okolja, večja skrb za zaposlene in okolje. Vse to daje organizaciji tudi večjo vrednost na trgu, večjo konkurenčnost in kakovost poslovanja).

Kaj Prinesejo Investicije v Zdravje Zaposlenih?

Investicije v promocijo zdravja in dobro počutje zaposlenih so investicije predvsem v zagotavljanje boljšega delovnega okolja – predstavljajo obliko človeškega kapitala. Aktivnosti različnih akterjev, s ciljem spodbuditi zavest o zdravju in dobrem počutju zaposlenih spodbujajo rast produktivnosti na delovnem mestu. Osrednja tendenca za vlaganje v tovrstno obliko krepitve produktivnosti je preprečitev nastanka različnih delovnih nesreč in psihofizičnih bolezni. Takšna delovna okolja vodijo v različne oblike bolezni kot so depresija, kronična utrujenost, stres, shizofrenija, itd.

Pojav tovrstnih bolezni na eni strani načenja fizično produktivnost zaposlenih. Na drugi strani delodajalcem povzroča dodatne stroškovne obremenitve prek višjih prispevnih stopenj za obvezno zdravstveno zavarovanje. Pregled relevantne literature s področja investicij v izvajanje promocije zdravja zaposlenih omogoča delodajalcem vpogled v primere dobrih praks. Predvsem učinkovitost posameznih ukrepov za stimulacijo zdravja in dobrega počutja zaposlenih na delovnem mestu ter identifikacijo ključnih ukrepov, ki vplivajo na oblikovanje boljšega delovnega okolja in v relaciji s tem spodbujajo zdravje zaposlenih ter vodijo do višje stopnje rasti produktivnosti ter zadovoljstva zaposlenih na delovnem mestu.

Povzetek Članka

V članku smo analizirali in predstavili strukturne in finančne značilnosti izbranih programov za spodbujanje zdravja in dobrega počutja zaposlenih v delovnem okolju. Pri pregledu študij ugotavljamo, da finančni učinki programov za promocijo zdravja variirajo odvisno od zasnove in časovnega razpona. Dobro zasnovana organizacija programa z veliko mero preglednosti in z merljivostjo učinkov je osrednji pogoj za visoko stopnjo donosa na investicijo, kot je spodbujanje zdravja zaposlenih. Promocija zdravja pri delu je dolgotrajen proces, ki prinaša zaposlenim večjo varnost, zdravje in dobro počutje v delovnem okolju.

Preberite več prispevkov: