LAMCare - Pregledi v Medicini Dela - Medicina Dela LAMCare Kranj
medicina dela kranj

Pregledi v LAMCare – Medicina Dela Kranj

Zakonsko je določeno, da mora delodajalec delavcem zagotoviti takšne zdravstvene preglede, ki ustrezajo tveganjem za varnost in zdravje pri delu. Delavec ima torej pravico do zdravstvenega pregleda, ki po vsebini ustreza tveganjem za varnost in zdravje pri delu, ki ga opravlja. Takšne prilagojene preglede opravljamo v LAMCare (medicina dela kranj).

Seznam Pregledov v LAMCare:

  • predhodni preventivni zdravstveni pregledi,
  • usmerjeni obdobni preventivni zdravstveni pregledi in
  • drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregledi.

Predhodni preventivni zdravstveni pregled

Opravi ga delavec pred prvo zaposlitvijo in po prenehanju opravljanja določenega dela na določenem delovnem mestu za več kot 12 mesecev. S predhodnim preventivnim zdravstvenim pregledom se ugotavlja izpolnjevanje zdravstvenih zahtev delavca/kandidata za opravljanje določenega dela pri delodajalcu. Obsega pregled, ki ga po svojem strokovnem mnenju, določi zdravnik specialist v LAMCare. Prometa in športa, anamnezo (delovna, družinska, socialna, osebna), klinični pregled z osnovno biometrijo (telesna masa, telesna višina, indeks telesne mase), osnovne laboratorijske preiskave krvi in urina, radiografijo prsnih organov, če obstajajo zdravstveni razlogi, testiranje osnovnih vidnih funkcij in preiskavo sluha, EKG in spirometrijo ter druge usmerjene preglede in preiskave, ki so potrebni za ugotovitev zdravstvenega stanja delovne zmožnosti glede na dejavnike tveganja pri delu (zahteve, obremenitve in škodljivosti pri delu). Vključuje izdajo zdravniškega spričevala z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za določeno delo v delovnem okolju.

usmerjeni obdobni preventivni zdravstveni pregled

Tu se v določenih obdobjih ocenjuje zdravstvena ogroženost delavca in njegovo izpolnjevanje posebnih zdravstvenih zahtev za določeno delo v delovnem okolju, zaradi vpliva kritičnih dejavnikov tveganja v tem obdobju, določenih z izjavo o varnosti z oceno tveganja delodajalca. Upoštevajoč pravilnik in oceno tveganja delodajalec na predlog izvajalca medicine dela določi vrsto, obseg, vsebino in roke usmerjenih obdobnih preventivnih zdravstvenih pregledov. Usmerjeni obdobni preventivni zdravstveni pregled obsega, odvisno od rizičnih dejavnikov, ki jim je delavec izpostavljen pri delu, zdravstvene preglede in preizkuse, določene v prilogi pravilnika. Izvajalec medicine dela sme določiti tudi krajši rok, če sta ogrožena varnost in zdravje delavca pri delu, kar mora posebej pisno utemeljiti.

Drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregledi 

Opravljajo se v naslednjih primerih:

  • po poškodbi pri delu, ki je zahtevala daljše zdravljenje in obstaja dvom o delavčevi zmožnosti za dosedanje delo,
  • če obstaja sum, da je prišlo do okvare delavčevega zdravja zaradi dela pri delodajalcu,
  • če gre za delavce, ki so se v obdobju enega leta poškodovali pri delu trikrat ali večkrat,
  • po trajni prekinitvi izpostavljenosti mutagenim, teratogenim in rakotvornim snovem ter drugim škodljivostim s kumulativnimi, poznimi ali trajnimi učinki,
  • pred začetkom dela z drugačnimi zdravstvenimi zahtevami. Velja, če delavec predhodno za te zahteve še ni bil pregledan in če to zahteva ocena tveganja,
  • pred napotitvijo delavca na strokovno usposabljanje za drugo delo oziroma prekvalifikacijo z drugačnimi zdravstvenimi zahtevami. Velja, če predhodno za te zahteve še ni bil pregledan in če to zahteva ocena tveganja.

Preberite več prispevkov: