Varnost In Zdravje Pri Delu, Zakaj Se Zdravje Zaposlenih Splača?

Zdravje zaposlenih je nadvse pomembno, tako za delavca kot za delodajalca. Delavec se boljše počuti, če je zdrav, prav tako pa je kvaliteta dela boljša – kar je odlična novica za delodajalca.

Varnost pri opravljanju dela je neposredno povezana z zdravjem zaposlenih. Delodajalec je zadolžen zagotavljati varno delovno okolje.

Promocija Zdravja

Storitve promocije zdravja nudimo tudi v ambulanti LAM Care v Kranju. Kontaktirajte nas ali pa izrazite zanimanje preko obrazca na naši spletni strani!

Varnost In Zdravje Pri Delu V Sloveniji

Potrebno je izboljšati percepcijo zdravja in zdravniških pregledov (zdravniški pregled) na delovnem mestu. Delodajalci in zaposleni v Sloveniji imajo veliko razlogov za korenito ukrepanje glede promocije zdravja. Večina organizacij v Sloveniji se s promocijo zdravja in z upravljanjem s stresom na delovnem mestu še ne ukvarja resno. Praksa v Sloveniji kaže, da mnogi delodajalci razmišljajo, da se jim bolj splača plačati morebitno kazen za nespoštovanje ZVZD, kakor pa ukrepati skladno z Zakonom o varstvu in zdravju pri delu. Še posebej so varčni na področju medicine dela in preventivnih pregledov.

 

Se torej promocija zdravja ne splača? Obratno. Gre za eno najbolj donosnih vlaganj.

Finančno Breme Odsotnosti

Kratkoročno razumevanje ukrepov promocije zdravja zgolj skozi prizmo stroška, je kratkovidno in ima nenazadnje hude ekonomsko finančne posledice. Finančno breme zdravstvenega absentizma v obdobju od l. 2000 do 2010 konstantno raste. Sicer z 224 mio evrov v letu 2000 na 439 mio evrov v 2010. Znesek vseh nadomestil plač na aktivno osebo pa z 280 evrov/osebo v 2010 na 527 evrov/osebo v 2010. Treba je tudi upoštevati, da je potrebno programe promocije zdravja izvajati od 3 do 5 let, da se sploh pokažejo polni učinki. Podatki o ekonomski upravičenosti programov promocije zdravja na delovnem mestu kažejo na visoko donosnost tovrstnih programov.

Padec Produktivnosti

Evropska agencija za delo navaja, da vsak vložen evro v varnost in zdravje pri delu povrne 2,4 do 4,8 evra. To se zgodi prek zmanjšanja stroškov bolniške odsotnosti, fluktuacije, višje produktivnosti in drugih učinkov. To je, preračunano, približno 10-krat več, kot znaša dolgoročna donosnost delnic, ki se giblje na ravni 12 %! UKC Ljubljana navaja, da se lahko med udeleženci programov promocije zdravja odsotnost z dela zmanjša za 12 do 36%.

 

Takšno zmanjšanje zagotavlja visoke prihranke, ki se jih da izračunati in vrednotiti. Evropska agencija za izboljšanje življenjskih in delovnih pogojev Eurofound pa med koristmi programov promocije zdravja navaja tudi zvišanje produktivnosti do 20%.

 

Sodoben Pristop

V sodobnem času se je nato razvoj varnosti in zdravja na delovnem mestu preusmeril v multidimenzionalno razumevanje vsebine, saj je vključil tudi holistični pristop in izhajajoč iz tega so danes številni programi, ki so usmerjeni v izvajanje promocije zdravja, postali integralni del organizacijske kulture.

 

Pri varnosti in zdravju zaposlenih v delovnem okolju gre za proces informiranja, usposabljanja, izpopolnjevanja znanja ter izvajanja nadzora na področju zdravja zaposlenih, s ciljem doseči optimalno zdravje in počutje zaposlenih. Z aktivnostmi promocije zdravja in dobrega počutja lahko delodajalci in država vplivajo na zaposlene, da zaposleni dosežejo cilj »biti zdrav in se dobro počutiti«. Verdnikova in drugi  menijo, da imajo »največ koristi od promocije zdravja in dobrega počutja zaposlenih v delovnem okolju brez dvoma zaposleni«.

 

Zaradi bolj zdravega vedenja in upadanja težav z zdravjem (v delovnem in bivalnem okolju – vzorce zdravega načina dela in življenja številčna delovna populacija prenaša na vse prebivalstvo) se duševna in telesna blaginja povečujeta, stališče do dela pa izboljšuje. Od tega imajo korist tudi zdravstvene zavarovalnice, torej vlaganje v zdravje in dobro počutje zaposlenih koristi prav vsem (celotni družbi).

Zakaj Vlagati v Varnost in Zdravje pri delu?

Prednosti varnosti in zdravja ter dobrega počutja zaposlenih v delovnem okolju za organizacije so:

 

• učinek promocije zdravja v delovnem okolju je dolgoročno znižanje kazalnikov negativnega zdravja (bolniškega dopusta, poškodb pri delu, poklicnih bolezni, invalidnosti);

 

• promocija zdravja v delovnem okolju poveča motivacijo zaposlenih in izboljšuje delovno ozračje (izboljšan odnos slehernega zaposlenega do dela, delovnega okolja, menedžmenta, podjetja). Posledice so večja fleksibilnost, bolj odprta komunikacija in večja pripravljenost sodelovati v organizaciji;

 

• promocija zdravja v delovnem okolju vodi do večje dodane vrednosti tako, da prispeva k večji kakovosti Izdelkov in storitev. Pomaga tudi pri večji inovativnosti in ustvarjalnosti ter k večji delovni storilnosti (večji zaslužek lastnika in posledično tudi zaposlenih).

 

 • promocija zdravja v delovnem okolju prispeva k izboljšani javni podobi organizacije.

Kaj Prinesejo Investicije v Varnost in Zdravje Zaposlenih?

Investicije v varnost in zdravje pri delu so investicije predvsem v zagotavljanje boljšega delovnega okolja – predstavljajo obliko človeškega kapitala. Aktivnosti različnih akterjev, ki imajo cilj spodbuditi zavest o zdravju in dobrem počutju zaposlenih, spodbujajo rast produktivnosti na delovnem mestu. Osrednja tendenca za vlaganje v tovrstno obliko krepitve produktivnosti je preprečitev nastanka različnih delovnih nesreč in psihofizičnih bolezni. Takšna delovna okolja vodijo v različne oblike bolezni kot so depresija, kronična utrujenost, stres, shizofrenija, itd. in posledično prinesejo večjo odsotnost zaradi.

 

Pojav tovrstnih bolezni na eni strani načenja fizično produktivnost zaposlenih. Na drugi strani delodajalcem povzroča dodatne stroškovne obremenitve prek višjih prispevnih stopenj za obvezno zdravstveno zavarovanje. Pregled relevantne literature s področja investicij v izvajanje promocije zdravja zaposlenih omogoča delodajalcem vpogled v primere dobrih praks. Predvsem učinkovitost posameznih ukrepov za stimulacijo zdravja in dobrega počutja zaposlenih na delovnem mestu ter identifikacijo ključnih ukrepov, ki vplivajo na oblikovanje boljšega delovnega okolja in v relaciji s tem spodbujajo zdravje zaposlenih ter vodijo do višje stopnje rasti produktivnosti ter zadovoljstva zaposlenih na delovnem mestu. 

Poškodbe pri delu

Preventivni zdravstveni pregledi delavcev in razni tečaji varnosti pri delu, lahko velikokrat preprečijo poškodbe pri delu. Te pregledi se opravljajo zaradi varovanja življenja, zdravja in delovne zmožnosti delavca, preprečevanja nezgod in poškodb pri delu, poklicnih bolezni, bolezni v zvezi z delom in preprečevanja invalidnosti.

 

S preventivnimi zdravstvenimi pregledi delavcev se ugotavlja delavčevo zdravje in zmožnost za opravljanje določenega dela v delovnem okolju. Razna izobraževanja o zdravju in varnosti na delovnem mestu, pa pripomorejo k bolj varnem opravljanju dela.

Zakaj Sta Pri Poškodbah Na Delovnem mestu Pomembna Varnost in zdravje pri delu

Zdravnik specialist sodeluje s podjetjem in opravlja preglede delavcev ter izda strokovno oceno o varnosti. V izjavi o varnosti z oceno tveganja delodajalec na podlagi strokovne ocene izvajalca medicine dela določi posebne zdravstvene zahteve, ki jih morajo izpolnjevati delavci za določeno delo, v delovnem procesu, ali za uporabo posameznih sredstev za delo. 

 

Tako je v določenih primerih delodajalec dolžan o tem, da se je zgodila poškodba pri delu, obvestiti tudi Inšpektorat za delo. Inšpektorat potem sproži postopek, kjer se preverja, če je prišlo do kršitev obveznosti ali odgovornosti na delovnem mestu. Preverja se torej tako odgovornost delodajalca, kot tudi odgovornost delavca.

Obveznosti Delodajalcev, Pravice In Dolžnosti Delavcev

Delodajalec je dolžan zagotoviti varnost in zdravje delavcev v zvezi z delom. V ta namen mora delodajalec izvajati ukrepe, potrebne za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev, vključno s preprečevanjem nevarnosti pri delu, obveščanjem in usposabljanjem delavcev, z ustrezno organiziranostjo ter potrebnimi materialnimi sredstvi. Delavec pa mora spoštovati in izvajati ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. Pri tem more tudi opraviti redne zdravniške preglede.

 

Vse o obveznostih in dolžnostih obeh strank, pa si lahko preberete tukaj.

 

Zakaj morajo biti podjetja pozorna na zdravniške preglede?

Najpomembnejši podatek za podjetje je, da zdravnik s področja medicine dela lahko pravočasno odkrije morebitna odstopanja od optimalnega zdravstvenega stanja. Za to najde vzrok in prične usmerjeno terapijo k ozdravitvi ali preprečitvi poslabšanja. Vse to poteka, ko je zaposleni še v fazi, ko njegova zdravstvena zmanjšana zmožnost še ne vpliva nanj in na njegovo delo. Na ta način prepreči, da bi do tega sploh prišlo. Zaposlenemu zdravnik da nasvete in priporočila in ga po potrebi napoti k drugim specialistom.

 

Ko govorimo le o enem zaposlenem, se tovrstni način preventivnega dela zdi praktično irelevanten brez podrobnejše analize. Vendar, če ta en zaposleni predstavlja velik delež zaposlenih v majhnem podjetju, je delo pomembno okrnjeno tudi zaradi odsotnosti enega para rok. Če pa je zaposlenih s podobnimi težavami veliko, je tudi v velikem podjetju to velik problem, ki ob ponavljajoči situaciji in na dolgi rok predstavlja velik strošek delodajalcu.

 

Stroški predhodnih in obdobnih pregledov so mnogo manjši kot tisti, ki jih prinese poškodovan ali kako drugače prizadet zaposleni. Ne le, da delodajalec plača bolniško odsotnost, hkrati se sooča tudi z izgubo, ker je opravljenega manj dela.

 

Primerjava stroškov za podjetja

S finančnega vidika na prvi pogled strošek predstavljajo tudi zdravniški pregledi in delovna oprema. Lahko tudi vključevanje fizioterapevta v ekipo, izobraževanje na področju preprečevanja poškodb in varnosti pri delu ipd. Z razliko v tem, da se ta strošek, ki ga raje imenujmo vložek, povrne čez čas. In sicer tako, da imamo tudi na dolgi rok zaposlene, ki niso nič manj kos izzivom, kot na začetku zaposlitve. Tako delo še vedno opravljajo kvalitetno in ne izostajajo z delovnega mesta zaradi poškodb in bolezni zaradi dela. V tujini je velik prispevek medicine dela že opažen in integriran v način poslovanja. Vedno večjo prepoznavnost in pomembnost pa varnost in zdravje pri delu dobiva tudi pri nas.

Kje Pri varnosti in zdravju pri delu nastopi medicina dela?

Zdravnik specialist medicine dela, prometa in športa lahko s svojim znanjem svetuje tako delodajalcem kot tudi zaposlenim. Redni kontrolni zdravniški pregled za službo tako prispeva v dobrobit zaposlenega (z zdravstvenega) in delodajalca (s finančnega) vidika. Specialist tudi pomaga pri vzpostavitvi ustrezne varnosti in zdravja pri delu.

 

Več prispevkov: